Лектура

лектор по македонски јазик во Училиште за македонски јазик за странци - Ананија

Вршиме прочистување, односно лектура, на стандарден македонски јазик на сите видови текстови: дипломски работи, магистерски и докторски трудови, научни трудови, учебници, убава литература, научна литература, христијанска литература, дневни, периодични и месечни весници, односно сѐ што излегува од печат во Република Македонија.